AV Veg

AV Veg er en forvaltningsløsning for veg. Denne kan benyttes til å vedlikeholde vegobjekter i NVDB (Nasjonal Vegdatabank) i tillegg til egne data eller andre data fra tjenester man finner relevante. Vegobjekter hentet fra NVDB kan utvides med egne egenskaper og tilpasses det behoved man har. En kommune vil gjerne ha andre behov enn f.eks Statens vegvesen osv. I løsningen finner man også en dagbok som kan benyttes til å registrere avvik, planlegge oppgaver og dokumentere arbeid som er utført. Det inngår også egne tilleggsmoduler for meldinger, en vedlikeholdsplanlegger og en modul for å håndtere gravemeldinger og arbeider. 

Figur 1: Dette er inngangsbildet for løsningen. Vi tilpasser gjerne oppstartssiden med linker til ulike GUI hvor man får et mer tilpasset grensesnitt for det man ønsker å gjøre

Innledning

Vår målsetning er å tilby en generell løsning kunden kan benytte for den løpende drift av sitt vegnett. En skal kunne kan tilpasse denne selv – gjerne med utgangspunkt i NVDB, men ikke begrenset til denne. I AV Veg har man derfor stor frihet til å utvide de tema man finner i NVDB, etablere helt egne og å kombinere disse fritt, relatert til de oppgaver man ønsker å håndtere. Koblingen til NVDB er likevel sentral, og gjør at man hele tiden kan utveksle informasjon med andre systemer som også er knyttet mot NVDB.

Å planlegge samt dokumentere ulike tiltak er en viktig oppgave i en forvaltningsløsning. I AV Veg kan man gjøre dette direkte mot definerte objekter som er importert til løsningen eller punkter man selv oppretter i kartet. Vår meldingsløsning Adaptive Dialog kan integreres slik at henvendelser fra publikum om observerte problemer på vegnettet automatisk kommer inn som oppgaver man må håndtere. Dette kan være hull i veg, tette stikkrenner, gatelys som ikke fungerer osv.

Utgangspunktet for AV Veg er en generell, webbasert GIS-plattform med en rekke funksjoner og muligheter. Man får en komplett fag- og GIS-løsning, tilgjengelig gjennom et enkelt webgrensesnitt som kan benyttes uten installering av egen programvare.

Teknisk utførelse

AV Veg er en modul til vår generelle GIS-løsning Adaptive. Denne kan installeres hos kunde eller settes opp i et eget miljø hos oss som en skytjeneste. All administrasjon og bruk av løsningen foretas gjennom web-baserte grensesnitt i ordinær nettleser. Data som legges inn kan enkelt eksporteres til ulike formater. I tillegg kan man enkelt sette opp WMS/WFS tjenester for å anvende informasjon mot tredjeparts programvare.

Administrere løsning

Figur 2: Eget dashbord for oppsett og administrering av løsning

Administrasjon av løsning foretas gjennom en egen innlogging i nettleser for brukere med dedikerte rettigheter. I Administratoren listes alle ulike vegobjekter som ligger i NVDB opp. Man velger ut de en ønsker å benytte og oppretter disse som redigerbare tema. NVDB inneholder mer enn 400 vegobjekter og ofte vil man ikke ha behov for å benytte alle.

Det vil genereres et skjema for hvert av de vegobjekter man henter ned. Dette skjema kan imidlertid korrigeres for å tilpasse dette til de behov man kanskje har. Vegobjektene i NVDB inneholder ofte svært mange egenskaper og man kan på denne måten enkelt korrigere skjema i forhold til den bruk man selv ønsker. I tillegg kan man legge inn egne egenskaper slik som vist nedenfor hvor man har satt inn et bilde direkte i skjema slik at man enklere identifiserer objektet man skal jobbe med. Egendefinerte egenskaper vil selvsagt ikke kunne tilbakeføres til NVDB.

Figur 3: En viktig mulighet i AV veg er at man kan tilpasse skjema utfra egne ønsker. Også legge til felt (som her bilde) slik at man får en løsning som fungerer ennå bedre i forhold til den bruk man ønsker

AV Veg jobber med en lokal kopi av data og man kan derfor sette opp automatisk sync på gitt tidspunkt som gjør at alle endringer og nye data fortløpende hentes ned til den lokale kopi.

AV Veg er på mange måter et rammeverk. Installerer man denne så får man tilgang til en rekke verktøy man så setter sammen for sine behov. Dette gir en fantastisk mulighet til å skreddersy sine løsninger. Ofte drukner brukeren i muligheter og man kan derfor gjennom administrator sette sammen tema og funksjoner som passer for oppgaven. Man kan f.eks:

 • Lage et GUI (grafisk brukergrensesnitt) hvor man håndtere og ser på alle forhold rundt vinterdrift
 • Man kan lage et annet GUI hvor man får det man trenger for å håndtere veglys
 • Nok et GUI for overvann, hvor man også tar inn flomkart og andre eksterne kilder som kan være nyttige
 • Etc

Man får med andre ord ikke en ferdig løsning, men man får et godt verktøy som gir mulighet for å sette opp sin løsning. Etter hvert som behovene endres kan man utvide mulighetene og spisse løsning for nye oppgaver.

Funksjoner i Administrator:

 • Tema man oppretter fra NVDB kan tilpasses til eget behov
 • Man kan selv definere og legge til egne redigerbare tema. Dette kan være kontraktsområder, roder, parkanlegg, ryddeaksjoner
 • Andre relevante tema med geografi kan enkelt legges inn – dette gjelder de fleste data levert på standard formater eller som tjenester (WMS/WFS)
 • Symbolisering velges fritt
 • Støtte for multigeometri
 • Man kan styre tilganger
 • Opprette brukere
 • Lage egne GUI (grafisk brukergrensesnitt) for definerte oppgaver
 • … og mer!

Betrakte data

I hovedskjermbildet kan man betrakte de ulike tema. Tema som naturlig hører sammen, kan settes sammen i egne GUI. Dette gjør løsningen enklere og mer oversiktlig å benytte. Dessuten kan man styre tilganger slik at man ikke åpner alt for alle, men regulerer hvem som får lov til hva i løsningen.

Figur 4: Det er enkelt å kombinere data fra ulike kilder og betrakte disse sammen. Her kan man også ta inn «ikke NVDB» data

Man kan filtrere data fritt på samme måte som i Vegkart.no. Resultat vises i kart og kan åpnes i liste. Liste kan eksporteres til flere ulike formater også med geometri. Vi nevner Excel, shape, GML, PDF, CSV med flere.

Figur 5: Filtrering kan gjøres direkte på data, som ferdige oppsett eller gjennom visuelle tema som raskt viser f.eks status på objekter osv

Man kan definere egne tema som kan vise f.eks stikkledninger uten egengeometri. Dersom man gjennomfører et prosjekt med å registrere dette vil tema oppdateres dynamisk slik at man enkelt kan følge progresjonen.

Figur 6: Her foretas filtrering gjennom et tema. Kjapt å se status. Vi kan selvsagt sette opp slike tema på tvers av informasjon slik som her hvor vi benytter dagbok for å finne ut om en oppgave er utført eller ikke

Redigering

Tema som hentes fra NVDB vil opprettes med et automatisk generert skjema relatert til den gjeldende datamodellen. Man kan imidlertid organisere skjema for å gruppere egenskaper man ikke benytter så ofte eller legge til helt nye. Når NVDB endres med nye egenskaper og det foretas en synkronisering mot denne vil egendefinerte justeringer bevares.

I eksemplet nedenfor ser man hvordan nye egenskaper som tar vare på bilde og også en egenskap for «spesielt flomutsatt» kan legges inn. Egenskap for spesielt flomutsatt kan benyttes senere for raskt å hente fram stikkrenner man må huske på i slike situasjoner og fordi man da enkelt også kan bestille en jobb for dette og senere dokumentere at man faktisk har foretatt en kontroll i forkant av flom- eller stort nedbørvarsel.

Figur 7: He er skjema tilpasset fordi man ønsker å ha foto av innløp til stikkrenner. En ser også at objektet har en registrert tilstand

Å kunne opprette egne tema er en stor fordel. De tema man finner i NVDB er kanskje ikke definert slik man selv ønsker eller man ønsker å definere et helt nytt tema som er relevant for vegfaget, men som ikke kan knyttes til veglenkene slik NVDB krever. Utgangspunktet bør selvsagt være å knytte seg til NVDB. Gjennom en sentral lagring av data sikrer man sine data og det kan også gjøre det enklere å utveksle data i forhold til andre.

Når man skal lagre data bør man foreta en validering for å sjekke at alt er som det skal. Du velger en egen funksjon øverst i skjema for dette. Kontroll foretas av de data man har lagt inn i tillegg til dine rettigheter i forhold til aktuelt vegnett og vegobjekttype. Feil eller advarsler man får kan så rettes før man validerer og foretar endelig overføring til NVDB.

Figur 8: data bør raskt over i NVDB. her foreta man først en kontroll for å sjekke at objektet er korrekt beskrevet.

Bruk i felt

Selv om AV Veg er en web basert løsning som krever nett tilgang for å fungere, så kan denne også benyttes i felt. Knyttet opp mot en ekstern GPS/GNSS enhet så vil man kunne måle inn f.eks stikkrenner med god nøyaktighet. Grad av nøyaktighet indikeres i løsning med fargesymbol (grønt når <5cm) som vist nedenfor.

Figur 9: I og med at AV Veg er en web løsning så kan man også ta med seg løsning ut i felt så lenge nettdekning er tilstede

Vi har også en ekte offline løsning som kan kjøres på nettbrett eller mobil. Karter og data kan hentes ned og man kan da benytte denne også der man ikke har nettdekning. Denne feltløsning vil vi etter hvert tilrettelegge også for AV Veg.

Andre muligheter

Når man skal registrere inn data så vil flere løsninger være aktuelle. Ofte gjelder det ikke bare å skaffe seg et verktøy for å kunne registrere, vedlikeholde og kommunisere med NVDB. Det handler også om å komme raskt i gang med å få etablert data.

Flere muligheter finnes her. Med hell har vi erfaring fra følgende:

 • Etablere stikkledningsregister fra FKB Bygningsmessige Anlegg. Stikkledninger ligger inne med innmålte innløp/utløp og vi importerer geometri rett inn i AV Veg og beregner stedfesting til vegnett automatisk. Vi snapper til nærmeste veg så man bør kontrollere og eventuelt korrigere i etterkant. Med stikkledninger inne har man et godt utgangspunkt for å gå ut å registrere tilstand og manglende egenskaper. Vi foretok en slik jobb i Tromsø kommune og etablerte i alt 750 stikkledninger raskt som kunne legges inn i NVDB. Funksjon for å importere slike data er standard i AV Veg. Foreløpig begrenset til shape og GeoJSON, men å konvertere til shape går greit fra f.eks SOSI.
 • Etablere belysningspunkt fra regneark. I Agder er det et regionalt samarbeid om vedlikehold av veilys. Vi fikk overrakt et regneark med i alt 8000 veilys som vi kjapt og enkelt importerte. Dersom data ligger på en grei form uten for mye tilpasninger er dette en jobb som Avinet kan utføre i løpet av noen timer.
 • Etablering fra manus. Dersom man har fått målt inn plassering av de objekter man ønsker å registrere så har vi lagt inn mulighet for å snappe til en slik punktsky. Man snapper til punktene og henter dermed over koordinater som er målt inn. Man kan deretter benytte batchoppdatering for å sette egenskaper for flere objekter i en omgang.
 • Masseimport. Uavhengig av hvordan man har fått etablert nye data så kan det være behov for å importere mange data i en operasjon. Vi har en egen modul for masseimport som løser dette. Det vil selvsagt være smart å ta dette litt pent og pyntelig slik at man kan kontrollere resultatet av importen. Her kan man f.eks benytte andre muligheter vi har lagt inn som gjør at man kan dele opp i delområder og så lage et utvalg av objekter basert på disse som så overføres.
 • En siste mulighet er også å benytte helt andre verktøy. Det er ikke nødvendigvis slik at et verktøy egner seg for alle situasjoner. Det som imidlertid er fint er at så lenge alle løsninger forholder seg til NVDB så kan man utveksle data gjennom denne. Eventuelt bare kjøre innsamling som et prosjekt for raskt å få inn data. AV Veg er først og fremst tenkt å være det verktøy man benytter som analyse-, oppslags- og forvaltningsløsning og ikke dermed like egnet for massiv innregistrering av mye data.

Figur 10: AV Veg er basert på en GIS plattform og man kan benytte geografi for enkle overlayanalyser

 

Dagbok

Det er lagt inn en egen dagbok hvor man kan melde inn avvik, planlagt oppgave og utførte arbeid. Dagbok inneholder også en logg som viser lokale endringer på et objekt.

Figur 11: Dagbok inneholder avvik, planlagte oppgaver og utført arbeid. Kan kobles mot egen app AV Jobb

En dagbokspost markeres med et rødt, gult eller grønt symbol som indikerer om dette er et avvik, en oppgave eller et utført arbeid. Benyttes dagbok riktig vil det være enkelt å fange opp avvik som ikke er håndtert uavhengig av type objekt dette er knyttet til. Dersom man velger avviket kan man raskt og enkelt manøvreres i kart og liste til det aktuelle objektet.

Figur 12: Skjermbilde for dagbok. En kan legge på kommentarer og vedlegg

Avvik kan automatiseres slik at dersom man foretar en tilstandsvurdering (Tilstand/skade punkt) som er alvorlig, så vil det automatisk dukke opp et avvik i dagboken som flagger dette. Avvik benyttes som utgangspunkt for å opprette en bestilling/planlagt tiltak som også kan adresseres til en gitt person. Denne person kan senere hente opp sine tildelte oppgaver for å sjekke ut disse.

En annen bruk av dagbok er å knytte denne opp mot f.eks en planlagt, repeterende oppgave slik som regelmessig tømming av sandfang. Man kan legge til en frekvens på selve kummen og deretter ved regelmessig bruk av dagbok, finne sandfang som burde vært tømt. Også dette løses ved et enkelt tema som settes opp med knytning mot dagbok.

Melding

I den daglige drift vil man oppdage forhold på vegnettet som ikke alltid kan knyttes til konkrete objekter. Man kan gjennom dagbok enkelt legge inn avvik på skilt, gatelys osv, men et hull i veg eller mye overvann over veg vil bare være observasjoner som er stedfestet, men som kan være vanskelig å knytte til et eget objekt. Vi har derfor lagt inn en mulighet for å opprette tilfeldige meldingspunkt. Når man oppretter et meldingspunkt så får dette en status sammen med en oppføring som avvik i dagbok. Ved behandling av avvik i dagbok vil status for meldingspunktet endres tilsvarende.

Meldinger som gjelder veg kan også komme automatisk fra vår løsning for publikumsmedlinger, AV Dialog. Ønsket er at også andre publikumsløsninger kan benyttes.

Figur 13: Registrerte avvik vurdert opp mot god historikk kan gi grunnlag for beslutning om mer drastiske tiltak som total utskifting.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon tar du bare kontakt med en av følgende:

Du finner også nedenfor link til en liten beskrivelse av løsningen:

Legg til kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.