Temafilter

Generelt

Dette er en utrolig kraftig og fin mulighet til å utvikle ganskje så avanserte filter. Her kan man filterer på egenskaper, kombinasjon av egenskaper og også benytte relasjoner eller GIS relaterte funksjoner. Nedenfor ser du et enkelt ekesmepel på dette. Her filtrere man kun på en egenskap «vegkategori» og kommunale veger.

Nedenfor skal vi beskrive noen flere eksempler på dette.

Name Beskrivelse Where clause..
Vise dagens dato Hvis man har et felt som inneholder år og vil teste på det felt = DATE_PART(‘year’,now())
Vise siste døgn el Om man ønsker å finne alle poster fra siste døgn og har en datotid kolonne. Her kan man benytte DAY, WEEK, MONTH, YEAR felt > now() – INTERVAL ‘1 DAY’

Filter mot dagbok

Hvis man benytter dagbok for å logge utførte aktiviteter, så kan en også sette opp et filter som gjør at en kan finne kummer ikke tømt, stikkrenner ikke kontrollert eller andre periodiske aktiviteter en gjerne har. Disse uttrykkene kan virke noe mer komplissert, men det er ofte små justeringer som skal til for at dette skal fungere.

Name Beskrivelse Where clause..
Stikkrenne kontrollert siste 6 mnd Her kan man finne stikkrenner med inntaksrist som har vært kontrollert siste 6 mnd id in
(
with diarys as (
select tbl_id, max(date), code, status from av_veg.tbl_diary
group by tbl_name, tbl_id, code, status
having (tbl_name = ‘stikkrennekulvert_79’ and code = ‘Inntaksrist kontrollert’ and status = ‘done’ and max(date) > CURRENT_DATE – interval ‘6 month’ )
)
select tbl_id from diarys
)
Stikkrenne ikke kontrollert siste 6 mnd Her kan man finne stikkrenner med inntaksrist som ikke har vært kontrollert siste 6 mnd id in
(
with diarys as (
select tbl_id, max(date), code, status from av_veg.tbl_diary
group by tbl_name, tbl_id, code, status
having tbl_name = ‘stikkrennekulvert_79’ and code = ‘Inntaksrist kontrollert’ and status = ‘done’ and max(date) > CURRENT_DATE – interval ‘6 month’
), vegobjekt as (
select * from av_veg_data.stikkrennekulvert_79 where upper(harinnloepsrist_1923) = ‘JA’ and id not in (select tbl_id from diarys)
)
select id from vegobjekt
)